1)شركت سهامی خاص را با حداقل 5 نفر و شركت مسئولیت محدود را با حداقل 2 نفر میتوان ثبت كرد

2)در شركت های سهامی خاص دو بازرس به عنوان بازرس اصل و بازرس علی البدل به صورت اجباری باید انتخاب شود ولی در شركت های با مسئولیت محدود لزومی به انتخاب بازرس نیست

3)در شركت های سهامی خاص مدیران حداكثر به مدت دو سال انتخاب میشوند  ولی در مسئولیت محدود محدودیتی ندارد و اعضا شركت میتوانند به مدت محدود یا نامحدود مدیران دراختیار بگیرند.

4)انتخاب روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت شركت در شركتهای سهامی خاص اجباری است ولی در شركت های مسئولیت محدود ملزم نیست.

5)سرمایه شركت در شركتهای سهامی خاص بین شركا به صورت سهام  تقسیم میشود و هر كدام از شركا به میزان كل سرمایه شركت در تعهدات شركت مسئول هستند ولی در شركت های با مسئولیت محدود سرمایه به صورت سهم الشركه تقسیم میشود بین شركا و میزان مسئولیت شركا به تعهدات شركت به میزان سهم الشركه آنها خواهد بود.

6) در شركتهای سهامی خاص سود به صورت الزامی به نسبت تعداد در سهام شركا تقسیم میشود و نمیتوان روش دیگری را اتخاذ كرد ولی در شركت با مسئولت محدود میتوان در اساسنامه ترتیب مختلفی را برای تقسیم سود شركت بین شركا در نظر گرفت.

7)در شركتهای سهامی خاص مدیران باید از بین سهامداران شركت انتخاب شوند  ولی در شركت مسئولیت محدود هم می توان از بین شركا ویا خارج آنها انتخاب نمود

8)در شركت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهم الشركه باید اول واگذار كننده سهام و گیرندگان آن به اداره دارایی مراجعه كنند و گواهی 4% مالیات نقل و انتقال سهام رو دریافت كنند و كار خود را به انجام برسانند ولی در شركتهای مسئولیت محدود نقل و انتقال به صورت تشكیل مجمع قابل انجام خواهد بود.