هیأت مؤسس شرکت تعاونی همان داوطلبان عضویت و مؤسسان شرکت تعاونی و کسانی هستند که برای اولین بار نیاز و احتیاج رسته، صنف و یا شغل و حرفه خود را برای تشکیل شرکت تعاونی احساس می کند.
• تشکیل و نحوه برگزاری مجمع هیأت مؤسس :

مجمع هیأت مؤسس یا مجمع مؤسس گردهمایی داوطلبان عضویت و تشکیل شرکت تعاونی است. جلسه ای که از داوطلبان و مؤسسان شرکت تعاونی منعقد می گردد و صحبت های که در آن جلسه از طرف موسسان بیان و تصمیماتی که در مجمع مذکور گرفته می شود باید صورتجلسه شود. صورتجلسه ی مذبور یکی از اسناد ثبت شرکت است که متعاقبا باید به وزارت تعاون ارائه شود؛ دعوت برای تشکیل جلسه مجمع هیأت موسس با هر وسیله معقول، هم ازطریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار(یا محلی) و هم از طریق چسباندن اعلامیه در معابر و تابلو اعلانات وهم از طریق تلفن و تلگرام قابل قبول است.
از طرف دیگر،جلسه هیأت موسس می تواند با حداقل دو عضو داوطلب عضویت تشکیل شرکت تعاونی برگزار شود. و تصمیم در مجمع مزبور با توجه به اصول حقوقی به نظر می رسد که با اکثریت آرای حاضرین قابل قبول باشد.
قبل از تشکیل جلسه، هیأت موسس باید به قدر کافی نسبت به تهیه و تکثیر اساسنامه پیشنهادی منطبق با خواست و مقاصد شرکت تعاونی اقدام نماید.

• دستور جلسه و نحوه اتخاذ تصمیمات در مجمع هیأت مؤسس :
مجمع باید موضوعات ذیل را در جلسه مطرح و پس از تبادل نظر و مذاکرات همه جانبه نسبت به آنها اتخاذ تصمیم کند :
1. هیأت موسس باید در مجمع، برابر با بند الف ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی مصوب 1371هیأت وزیران، بدوا نیاز جمعی رسته یا صنف خود را به تشکیل تعاونی مطرح و نسبت به تهیه و طرح توجیهی مربوطه اقدام کند.
2. هیأت موسس باید به قدر کافی نسبت به تهیه و تکثیر اساسنامه پیشنهادی خود (دریافت شده از وزارت تعاون)، منطبق با خواست و مقاصد شرکت تعاونی عمل کند تا مورد بحث و تبادل نظر داوطلبان قرار گرفته نقطه نطرات آنها مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
3. هیأت موسس باید یک یا چند نفر از داوطلبان را جهت تعقیب و پیگیری موضوع تشکیل شرکت معین کند.
4. هیأت مؤسس باید درخواست نامه تأسیس شرکت تعاونی را، به ضمیمه طرح توجیهی و مشخصات داوطلبان، به وزارت تعاون، جهت صدورمجوز تشکیل و تأسیس شرکت تعاونی، ارائه کند.

• صورتجلسه تصمیمات هیأت مؤسس :
بدیهی است تجمع و تشکیل اولیه داوطلبان عضویت (هیأت موسس) و تصمیمات متخذه از طرف آنان باید صورتجلسه شود.
( نمونه )
صورتجلسه هیأت مؤسس و داوطلبان عضویت در شرکت تعاونی
در ساعت............... روز ............... تاریخ ............... جلسه هیأت مؤسس و داوطلبان عضویت در شرکت تعاونی ............... در محل موقت شرکت واقع در............... و با حضور افراد مشروح ذیل :
1.
2.
3.
4.
5.
و با ریاست سنی آقای/ خانم ............... تشکیل و رسمیت یافت. بدواً احد از داوطلبان عضویت به نام ............... نسبت به لزوم تشکیل شرکت تعاونی برای ............... و اهداف و برنامه ها و خط مشی آینده آن به تفصیل سخن گفت که مورد پشتیبانی و تأیید دیگر اعضای داوطلب قرار گرفت. آنگاه اساسنامه شرکت، که قبلا به تعداد کافی تکثیر و در اختیار داوطلبان قرار داده شده بود، مطرح و نسبت به نحوه تهیه و تنظیم آن، با توجه به اهداف و مقاصد و موضوعات شرکت بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه، پس از بحث و مذاکره، تصمیمات ذیل، به اتفاق آراء، اتخاذ شد :
1. مقرر گردید هیأت موسس ظرف یک هفته / یک ماه ............... نسبت به تهیه و تنظیم طرح توجیهی و ارسال آن به وزارت تعاون برای دریافت مجوز تشکیل و تأسیس شرکت تعاونی اقدام کند.
2. اساسنامه پیشنهادی شرکت تعاونی، منطبق با اهداف و مقاصد تعاونی، توسط هیأت مؤسس مطرح و مفاد آن بررسی و نظریات داوطلبان ملاحضه و مقرر شد که طرح پیشنهادی به اولین مجمع عمومی (مؤسس) ارائه شود.
3. بهای اسمی هر سهم ............... ریال تعیین شد.
4. مشخصات فردی و سوابق شغلی و تخصصی و تحصیلی کلیه داوطلبان دریافت و قرار شد که همراه با درخواست نامه و طرح توجیهی به وزارن تعاون ارسال شود.
5. مجمع مؤسس به هیأت مؤسس با آقا/خانم ............... مأموریت و نمایندگی داد که به وزارت تعاون مراجعه و اقدامات لازم را برای دریافت مجوز تشکیل شرکت تعاونی به عمل آورد.
6. جلسه مجمع مؤسس در ساعت ............... همان روز خاتمه یافت.
امضای داوطلبان عضویت در شرکت

• وظایف و اختیارات وزارت تعاون در مورد صدور مجوز تشکیل شرکت تعاونی :
وزارت تعاون پس از دریافت درخواست نامه (تقاضانامه ی ) تشکیل شرکت تعاونی همراه طرح توجیهی و اسناد و مدارک مربوط به تعداد و مشخصات و مجوزها و پروانه های کسب و کار هر یک از داوطلبان، به دستور ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی، باید در مدت یک ماه در خصوص درخواست داوطلبان تشکیل شرکت تعاونی نظر خود را مستدلاً اعلام کنند. چنانچه طرح توجیهی و یا اسناد و مدارک ارسالی ناقص باشد و یا اصولاً داوطلبان قادربه تهیه اسناد و مدارک مورد نظر قانونی و ارائه آن به وزارت تعاون نباشند و نتواند ظرف مدت دو ماه نسبت به رفع نقایص آن برابر دستور وزارت تعاون اقدام کنند، وزارت تعاون می تواند از صدور مجوز خودداری کند. در غیر این صورت و در صورتی که اسناد و مدارک ارسالی کامل باشد و یا ظرف مدت دو ماه داوطلبان تشکیل تعاونی نسبت به تکمیل مدارک ارسالی اقدام و طرح توجیهی تشکیل شرکت تعاونی از نظر وزارت تعاون قابل قبول باشد، وزارت تعاون اولاً نسبت به صدور مجوز تشکیل شرکت تعاونی اقدام می کند و ثانیاً با ارسال نامه ای به یکی از بانک های کشور( ترجیحا بانک توسعه تعاون) بنا به پیشنهاد هیأت مؤسس تقاضا می کند حسابی جهت واریز وجه سهام و آورده های نقدی اعضاء افتتاح شود.