ورقه اختراع تکمیلی یرای بهبود یک اختراع اعطاء می گردد که به طور کلی از حیث مدت حمایت و پرداخت هزینه تمدید اعتبار دارای ویژگی و مقررات خاصی است. این اصطلاح در بند (4) ماده (1) کنوانیسون پاریس به کار رفته است . به موجب این بند ، ورقه های اختراع شامل انواع مختلف اختراع صنعتی است که توسط قوانین کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است از ورقه های اختراع تکمیلی و ورقه اختراع الحاقی و غیره.
در حقوق داخلی، براساس بند (2) ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات، هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی با منافی عفت یا حفظ الصحة عمومی باشد قابل ثبت نیست.
با توجه به تبصرة ذیل ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات، هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجود ی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات  یا تشریاتی که در دسترس عموم است شرح یا نقشه آن متشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد اختراع جدید محسوب می گردد.
همان طور که در ماده 35 آیین نامه اصلاحی آمده است، ورقة اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود، که برای ورقة اصلی معین شده است ولی مدت اعتبار ورقة تکمیلی نمی تواند از مدت اعتبار ورقه اصلی تجاوز نماید.
با توجه به مده 36 آیین نامه، هر صاحب ورقة اختراع که بخواهد برای تغییر یا تکمیل یا اضاات به عوض ورقه تکمیلی ورقه اصلی علیحده صادر نماید باید مقررات قانون ثبت علائم تجار ی و اختراعات و هنچنین مقررات این نظامنامه را که مربوط به ورقة اختراع است رعایت نموده و حق الثبت و سایر مخارج مربوط را تأدیه نماید.
ماده 37 آیین نامه اصلاحی نیز مقرر داشته است در صوتی که تقاضا کنندة اختراع تکمیلی شخص دیگری غیر از صاحب اختراع اصلی باشد ورقة ثبت اختراع تکمیلی اجازه استفاده از اختراع اصلی را به او نمی دهد و صاحب اختراع اصلی نیز نمی تواند از اختراع تکمیلی استفاده کند گمر آنکه بین آنها تراضی به عمل آید.
برچسب ها : ورقة اختراع اختراع اختراع تکمیلی ثبت اختراع مراحل ثبت اختراع اختراع ثبت شده اختراعات قابل ثبت